Domáci poriadok

Aby sme Vám mohli zabezpečiť príjemný pobyt a vyhli sa eventuálnym nedorozumeniam, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali domový poriadok. Potvredním rezervácie zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili aj s domovým poriadkom, súhlasíte s ním a počas pobytu sa ho budete v plnej miere pridržiavať. Nedodržiavanie domového poriadku môže byť dôvodom pre zrušenie Vašej rezervácie a zúčtovanie plnej ceny pobytu bez ohľadu na vynútený skorší odchod z objektu.

 

Po príchode do objektu je klient povinný odovzdať prenajímateľovi osobné doklady všetkých ubytovaných osôb (cestovné pasy alebo občianske preukazy). Klient je taktiež povinný uhradiť prenajímateľovi zvyšnú čiastku rezervácie . Prenajímateľ je povinný vrátiť klientovi osobné doklady ihneď po prihlásení ubytovaných osôb na pobyt, a to najneskôr v lehote 24 hodín.

Prenajímateľ klientovi počas pobytu poskytne všetky informácie a pomoc, ktorú klient potrebuje. Odporúčame, aby klient všetky pripomienky na kvalitu ubytovania ihneď oznámil prenajímateľovi.

Klient je zodpovedný za udržiavanie poriadku a čistoty v ubytovacej jednotke. Prenajímateľ počas pobytu klienta nie je povinný upratovať ani vynášať odpadky z ubytovacej jednotky.

Prenajímateľ nezodpovedá za organizovanie voľného času a animáciu klienta.

Klient sám zodpovedá za bezpečnosť svojich osobných predmetov a cenností, ktoré odložil v ubytovacej jednotke. Prenajímateľ nezodpovedá za ich prípadnú stratu, preto odporúčame, aby klient pri odchode z ubytovacej jednotky bezpodmienečne zamkol dvere a zatvoril okná.

Prenajímateľ nemá právo v neprítomnosti klienta vstúpiť do rezervovanej ubytovacej jednotky. Výnimkou sú len mimoriadne okolnosti, pri ktorých je nevyhnutné vstúpiť do ubytovacej jednotky z dôvodu odvrátenia nebezpečenstva alebo vzniku možnej škody. O vstupe do ubytovacej jedntoky musí prenajímateľ klienta informovať pri prvom nasledujúcom kontakte. V prípade oprávnenej pochybnosti prenajímateľa, že bola spôsobená škoda na jeho majetku, je klient povinný umožniť prenajímateľovi vstup do ubytovacej jednotky a preverenie jej stavu.

Klient môže do ubytovacej jednotky priviesť domáceho miláčika len s povolením prenajímateľa . Príchod s vopred nenahláseným domácim miláčikom, ktorý  nie je povolený  prenajímateľ v takom prípade ma právo na zrušenie klientovej rezervácie.

Do objektu nie je povolené priniesť zbrane, ľahko zápalné a explozívne látky, či látky so silným alebo nepríjemným zápachom. Klient bez povolenia prenajímateľa nesmie používať akékoľvek vlastné kuchynské spotrebiče (plynový horák/elektrická platnička a pod.) alebo iné elektrické prístroje (ventilátor a pod.).

Klient je povinný dbať na to, aby počas pobytu nepoškodil nábytok a zariadenie tak v interiéri ubytovacej jednotky, ako aj v exteriéri objektu. Nie je povolené presúvať nábytok medzi jednotlivými miestnosťami ubytovacej jednotky ani prenášať vnútorné vybavenie do druhej ubytovacej jednotky, mimo objektu alebo na pláž (stoličky z kuchyne na terasu, riady a príbor do inej ubytovacej jednotky , lehatka  z terasy atd.)

Používanie priestorov a zariadení, ktoré sa nenachádzajú priamo v ubytovacej jednotke (gril,  pod.), je povolené len so súhlasom prenajímateľa.

Pri odchode z ubytovacej jednotky je klient počas pobytu povinný  vypnúť svetlá, elektrické spotrebiče, plynové inštalácie a zatvoriť vodovodné kohútiky.  Chladenie jedál a nápojov tečúcou vodou nie je povolené. Zakázané je aj hádzanie odpadkov do záchodu, umývadla a na iných miestach, ktoré na to nie sú určené, tak v ubytovacej jednotke ako aj na dvore a v okolí objektu.

Klient bez  povolenia prenajímateľa nesmie používať prístroje s vyššou spotrebou elektrickej energie (žehlička, fén a pod.).

Prístup do interiéru a exteriéru ubytovacej jednotky je povolený len osobám, ktoré majú v objekte rezervované ubytovanie. Ak sa utvrdí, že sa v objekte nachádzajú vopred nenahlásené osoby, prenajímateľ  ma právo zrušiť celú rezerváciu bez práva klienta na odškodnenie. Osoby ubytované v susedných objektoch, ktoré nie sú vo vlastníctve prenajímateľa, môžu ubytovaciu jednotku navštíviť len s výslovným súhlasom prenajímateľa.

Klient, ktorý počas pobytu v objekte prenajímateľovi spôsobí škodu na majetku, je povinný nahradiť vzniknutú škodu v plnej výške. Prenajímateľ môže požadovať od klienta úhradu kaucie. Kaucia za rezervovanú ubytovaciu jednotku sa platí v deň nástupu na ubytovanie a vracia sa klientovi v plnej výške v deň odchodu z ubytovacej jednotky, ak počas pobytu klient prenajímateľovi nespôsobil žiadnu škodu na majetku.

Ak klient nemôže nastúpiť na ubytovanie do 16:00 hodiny, je povinný vopred informovať prenajímateľa o neskoršom príchode do objektu. V opačnom prípade má po 18:00 hodine prenajímateľ právo poskytnúť ubytovanie náhradným klientom.

V deň odchodu je klient povinný opustiť ubytovaciu jednotku do 9:30 hod., aby ju prenajímateľ mohol pripraviť pre klientov, ktorí prichádzajú do ubytovacej jednotky o 14:00 hodine. Klient je povinný zanechať rezervovanú ubytovaciu jednotku v rovnakom stave, v akom ju prevzal pri príchode – nepoškodenú a čistú.

Čas medzi 22:00 a 08:00 hodinou je určený pre nočný kľud a čas medzi 14:00 a 17:00 hodinou pre popoludňajší kľud. V tom čase sa odporúča obmedziť hluk tak, aby klient neobťažoval ostatných ubytovaných, susedov alebo prenajímateľa.

Klientovi, ktorý nedodržiava pravidlá domového poriadku a narúša kľud v objekte, môže byť ubytovanie zrušené. Ak prenajímateľ  zruši klientovi ubytovanie z dôvodu porušovania pravidiel domového poriadku, klient, bez ohľadu na skrátenie pobytu v objekte, nemá právo na vrátenie uhradenej ceny rezervácie.

Nástupom na ubytovanie klient potvrdzuje, že je oboznámený s domovým poriadkom a súhlasí s povinnosťami a podmienkami, ktoré sú v domovom poriadku uvedené. Všetky sporné situácie, ktoré nie je možné vyriešiť s majiteľom a budú riešené intervenciou polície alebo súdu v Dunajskej Strede. Reklamácie sa zohľadňujú len v prípade, ak sú nahlásené počas pobytu. Dodatočné reklamácie nebudú akceptované.